Uslovi korištenja

ZA KORISNIKE USLUGE

Uvodne napomene

 1. Uslovi korištenja za korisnike usluge (u daljem tekstu: Uslovi korištenja) predstavljaju pravno obavezujući dokument za sve korisnike/klijente koji žele koristiti usluge društva BeeBee d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Branislava Nušića br. 160, 71 000 Sarajevo, BiH (u daljem tekstu: Društvo).
 2. Prije uspostavljanja poslovnog odnosa i korištenja usluga, potrebno je da prihvatite Uslove korištenja u tekstu koji slijedi, zajedno sa Politikom privatnosti.

Definicije

U tekstu u nastavku, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenja:

 • BeeBee ili Društvo – predstavlja privredno društvo BeeBee d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Branislava Nušića br. 160, 71 000 Sarajevo, BiH koje posluje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i koje je pružalac usluge.
 • BeeBee usluge – predstavlja usluge koje nudi Društvo, a koje su predmetom regulisanja ovih Uslova korištenja.
 • Korisnik usluge – predstavlja vozača koji koristi usluge Društva putem BeeBee aplikacije i platforme. Svaki Korisnik usluge ima svoj posebni račun na temelju kojeg koristi BeeBee usluge.
 • BeeBee aplikacija –  je aplikacija namijenjena za pametni telefon putem koje Korisnici usluge koriste BeeBee uslugu
 • BeeBee platforma – BeeBee platforma predstavlja tehnologiju putem koje se omogućava Korisnicima usluge efikasnije korištenje BeeBee usluge,
 • Pravo intelektualnog vlasništva – cjelokupno pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom usluge a koje nije ograničeno na autorska prava i prava žiga (znaka), kao ni na ostala prava intelektualnog vlasništva, će ostati u vlasništvu Društva. Nijedan dio Uslova korištenja ili poslovni odnos ne predstavlja ili se smatra prijenosom ili dodjelom bilo kakvog prava intelektualnog vlasništva Korisniku usluge.
 • Zakoni – svi pozitivni važeći zakonski i podzakonski propisi u BiH primjenjivi na ugovorni odnos između Društva i Korisnika usluga, te način i vrstu korištenja usluga, Vozila, BeeBee aplikacije i platforme, zajedno sa svim saobraćajnim i sigurnosnim propisima koji definišu ovu oblast.
 • Ugovor – ugovor između Društva i Korisnika usluge zaključen putem prihvata ovih Uslova korištenja, sa svim pravima i obavezama koji iz njega proizlaze.
 • Naknada – predstavlja iznos koji Korisnik usluge plaća Društvu za pružene usluge.
 • Metoda plaćanja – predstavlja način na koji se plaća usluga poput bankovnih kartica ili drugih oblika plaćanja podržanih od strane Društva i njegovih poslovnih partnera.
 • Korisnički račun – predstavlja račun koji otvara Korisnik usluge da bi mogao koristiti usluge Društva.
 • Politika privatnosti – predstavlja Politiku privatnosti kojom se utvrđuju osnovni principi i načini obrade ličnih podataka Korisnika usluge, a koja čini sastavni dio ovih Uslova.
 • Vozilo/romobil – predstavlja ono vozilo/romobil kojim upravlja Korisnik usluge prilikom korištenja usluga Društva, a sve u skladu sa primjenjivim propisima.

Uspostava poslovnog odnosa

 • Prije početka korištenja usluga, Korisnik usluga je potrebno da izvrši registraciju putem BeeBee aplikacije i platforme, te dostavi i unese tražene informacije i relevantnu dokumentaciju. Nakon uspješne registracije, Društvo će Korisniku usluge omogućiti pristup BeeBee uslugama i korištenju istih.
 • Registriranjem za korištenje BeeBee usluga, Korisnik usluge garantuje da:
  • je u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio Uslove korištenja BeeBee usluge zajedno sa Politikom privatnosti, kao i svih obaveza koje proizilaze iz istih;
  • su sve informacije koje je dostavio i unio u BeeBee aplikaciju i platformu tačne i ažurirane;
  • će svoj Korisnički račun koristiti ažurno i na njemu imate sve tačne informacije;
  • neće dozvoliti drugim osobama da koriste njegov račun i BeeBee usluge putem njegovog računa;
  • neće koristiti BeeBee usluge na nedozvoljen, prevaran ili neovlašten način niti na bilo koji način zloupotrebljavati BeeBee usluge, BeeBee aplikaciju i platformu ili Vozila;
  • će u svakom trenutku, prilikom korištenja BeeBee usluga postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima;
  • se obavezuje unijeti i dostaviti tačne informacije o računu sa kojeg će se vršiti plaćanja za korištene usluge, te da Društvo neće odgovarati za bilo koji vid štete koja mu eventualno nastane usljed nedostavljanja nepotpunih ili netačnih informacija;
  • ima minimalno 18 godina, a ukoliko dozvoli maloljetnicima da koriste BeeBee usluge sa njegovog korisničkog računa, u potpunosti preuzima odgovornost za njihovo postupanje i sve posljedice.
  • je fizički i psihički sposoban da upravlja Vozilom, te da je obavezan i sposoban primjenjivati i pridržavati se svih pravila u saobraćaju u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

Obaveze Korisnika usluge:

 • Korisnik usluga je dužan koristiti usluge na način koji je u potpunosti usklađen sa svim važećim zakonskim propisima. Korisnik usluga je isključivo odgovoran za kršenja bilo kakvih propisa prilikom korištenja BeeBee aplikacije i platforme kao i BeeBee usluga, a koja se odnose na štetu koja se pričini trećim licima, imovini kao i bilo kojem drugom vidu štete ili kršenje prava koje nastane usljed korištenja BeeBee usluga i BeeBee aplikacije i platforme.
 • Korisnik usluga je dužan osigurati sve potrebne dozvole za upravljanje Vozilom, uključujući, ali ne ograničavajući se na vozačku dozvolu, policu osiguranja, certifikate i druge dokumente ako je potrebno.
 • Korisnik usluga je dužan platiti sve naknade i kazne pristigle od njegovog nezakonitog korištenja BeeBee usluge, Vozila i BeeBee aplikacije i platforme.
 • Korisnik usluga je dužan svaku štetu, krađu ili ličnu povredu prijaviti nadležnoj lokalnoj policijskoj upravi u roku od 24 h od trenutka nastanka štetnog događaja.
 • Korisnik usluga je odgovoran  za bilo koju štetu koja nastane na Vozilu, te je dužan vratiti Vozilo u prijašnje stanje, a ako to nije moguće, onda nadoknaditi štetu koju je prouzrokovao na istom.
 • Korisnik usluga je dužan prekontrolisati Vozilo prije korištenja usluga i nije mu dozvoljeno koristiti Vozilo ukoliko na istom ima oštećenja ili nedostataka. Takva oštećenja ili nedostatke je dužan prijaviti odmah.
 • Korisnik usluga je odgovoran za korištenje Vozila na mjestima koja su pogodna za to, sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom i praksom.
 • Korisnik usluga je odgovoran za korištenje Vozila na ispravan i zakonom odobren način, a posebno je zabranjeno:
  • korištenje Vozila dok nosi ili kraj sebe ima prtljag, torbu ili neki drugi dodatak koji mu može ugroziti balans prilikom upravljanja Vozilom.
  • stavljati bilo koju vrstu torbi i drugih stvari na dio koji se koristi na Vozilu kao ručke za ruke.
  • upravljati vozilom ukoliko je pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.
  • koristiti druge metode zaključavanja od onog koje je propisalo Društvo.
  • parkirati vozilo na mjestu koje nije vidno i zakonom dozvoljeno, kao ni priladno za parkiranje, te na zelenim površinama, dječijim igralištima, šetalištima i drugoj zabranjenoj površini.
  • korištenje Vozila bez odgovarajuće zaštitne zakonom propisane opreme (kao što su kacige, rukavice i slično).
  • Korištenje Vozila od strane više osoba istovremeno.
 • Korisnik usluge je svjestan da u pojedinim situacijama, mogu postojati i dodatni sigurnosni uslovi koji moraju biti ispunjeni koji nisu specifično naznačeni u ovim Uslovima korištenja, te ih je dužan ispoštovati, a njihovo nepoštivanje ni u kojem slučaju nije odgovornost Društva.
 • Korisnik usluga je odgovoran za korištenje ruta na kojima upotrebljava Vozilo te prihvatate da mogu biti opasne i nesigurne usljed različitih okolnosti, saobraćajnih uslova, vremenskih nepogoda, a za koje Društvo ne može biti odgovorno.
 • Korisnik usluga je odgovoran za ispravno i zakonito parkiranje/odlaganje Vozila nakon korištenja istog i to na mjestima koje su određene za parkiranje Vozila kako od strane nadležnog ovlaštenog organa ili od strane Društva.
 • Korisnik usluga je saglasan da maksimalna brzina kretanja bude usklađena i definisana tako da se u dozvoljenim zonama kretanja ona može maksimalno razviti na 20 kilometara na sat, odnosno u područjima gdje je pješačka zona i ne postoji iscrtana biciklistička staza na 10 kilometara na sat.

Plaćanje

 • Kako bi koristio usluge Društva, Korisnik usluga je obavezan da plati korištenje BeeBee usluga. Plaćanje putem kartice mora da bude realizirano karticom koja ima validan datum važenja prije registracije na uslugu.
 • Sva plaćanja su u konvertibilnim markama. Za svako kašnjenje u plaćanju, Društvo ima pravo zaračunavanja zakonskih zateznih kamata.

Procesuiranje ličnih podataka

 • Svi lični podaci Korisnika usluga se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni dio ovih Uslova.
 • Prihvatanjem ovih Uslova korištenja, Korisnik usluga u potpunosti prihvata i razumije način prikupljanja ličnih podataka i način ophođenja prema njima.

Ograničenje odgovornosti

 • Društvo, direktor Društva, vlasnik/ci Društva, radnici Društva, kao ni bilo koje druge ovlaštene osobe Društva nisu odgovorne za eventualne gubitke ili štetu Korisniku usluga koja je pričinjena prilikom korištenja BeeBee usluga, Vozila, BeeBee aplikacije i platforme, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 • direktni ili indirektni gubitak imovine ili novca Korisnika usluga;
  • gubitak profita, izgubljene dobiti, reputacije Korisnika usluga;
  • gubitak podataka Korisnika usluga,
  • svaki drugi oblik gubitka koji omogućava zakonsko oslobađanje od odgovornosti.
 • Svaka odgovornost od strane Društva koju eventualno pretrpi Korisnik usluga ograničena je do maksimalnog iznosa od 500 KM i ne može biti veća.
 • Korisnik usluge je odgovoran za bilo kakvo kršenje Uslova korištenja i bilo kakvu nezakonitost koju učini prilikom korištenja BeeBee usluga, Vozila, BeeBee aplikacije i platforme, te je dužan nakon primanja obavještenja o učinjenoj nezakonitosti, sa takvom nezakonitošću odmah prestati

Osiguranje

 • Društvo je sa ASA Osiguranjem zaključilo policu osiguranja od odgovornosti i u slučaju ozljede Korisnika usluge.

Raskid i suspenzija BeeBee usluga

 • Uslovi korištenja počinju da se primjenjuju prema Korisniku usluga i Društvu, odmah nakon podnošenja zahtjeva za uslugu od strane Korisnika usluga i prihvatanja ovih Uslova korištenja zajedno sa Politikom privatnosti.
 • Korisnik usluge može raskinuti ovaj Ugovor slanjem zahtjeva Društvu 7 (sedam) dana unaprijed.
 • Društvo može raskinuti ugovor sa Korisnikom usluga iz razloga diskrecione prirode slanjem obavijesti 3 (tri) dana unaprijed.
 • Društvo ima pravo bez odlaganja raskinuti ugovor i suspendovati Korisnički račun u slučaju da utvrdi kršenje Uslova korištenja i Politike privatnosti, zakona i svih drugih primjenjivih propisa relevantnih za usluge koja se pružaju od strane Društva.
 • Društvo je ovlašteno suspendovati privremeno Korisnički račun u slučaju provođenja istraga od strane nadležnih organa. Korisnički račun se ponovo aktivira nakon završetka istrage.
 • U slučaju da Društvo primjeti da korištenje BeeBee usluga ili BeeBee aplikacije  i platforme ili Vozila, od strane Korisnika usluga u skladu sa minimalnim standardizovanim uslovima za njihovo korištenje, Društvo ima pravo prekinuti odnos sa Korisnikom usluga bez daljnjih posebnih obavještenja i obrazloženja.

Izmjene Uslova korištenja, mjerodavno pravo i rješavanje sporova

 • Uslovi korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 10.09.2020. godine.
 • Ovi Uslovi korištenja podložni su izmjenama o čemu će Korisnici usluga biti obaviješteni putem e-mail-a i drugih primjenjivih oblika komunikacije.
 • Sve što nije regulisano ovim Uslovima korištenja primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima FBiH i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske.
 • Mjerodavno pravo je pravo Bosne i Hercegovine.
 • Svi eventualni sporovi nastali između Društva i Korisnika usluga će se nastojati riješiti mirnim putem. Za slučaj da to nije moguće, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

Kontakt

 • Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi Uslova korištenja možete se obratiti na mail [email protected]